Več o temi

Modri ljudje imajo notranji občutek za to, kaj je lepo, in največja modrost je zaupati temu občutku in se mu prepustiti. Odgovor na vprašanje, kaj je prav, tiči v človeških prsih. Zaupaj mu! ( Aristotel)

Supervizijski model

… ter na najsodobnejših metodah, ki omogočajo hitrejši razvoj in so usmerjene v samorealizacijo človeka kot posameznika in družbenega bitja.

Za model so značilni štirje teoretski viri supervizije ( povzeto po:Pallasch (1992, po Kobolt, Žorga 2000: 52):

  • skupinsko dinamična supervizija (skupinska dinamika, analiza struktur, skupin, supervizija tima)
  • na »uporabnika« (supervizanta in uporabnika) usmerjena supervizija, ki temelji na humanistični psihologiji, predvsem na nedirektivnem svetovalnem prijemu (Rogers) in je usmerjana predvsem v podporo strokovnemu in osebnostnemu razvoju strokovnjaka oz. supervizanta.
  • sistemski: sem sodi pojmovanje meja, sistemov, podsistemov, medsebojnih odnosov med različnimi večjimi in manjšimi sistemi, dinamika odnosov, interakcije med posamezniki in sistemi, pojmovanje ravnovesja, ravni pojavov, procesov ipd.
  • organizacijski modeli supervizije so namenjeni analizi delovanja sistemov oz. organizacij in prepoznavanju soodvisnosti socialnih prostorov in vlog, ki jih ima posameznik v teh sistemih. Temelji na organizacijskih teorijah.

Vsebuje veliko podobnosti z Nizozemskim modelom supervizije. Poudarjena sta predvsem edukacijski in podporni element, zavrača pa nadzornega. Tako je model usmerjen predvsem na proces učenja iz izkušnje in zagotavlja profesionalno rast ter krepi strokovno  in osebno kompetentnost.

Faze modela ( PZUD):

Priprava na izvedbo supervizije:

Pred prvim srečanjem potekajo dogovori z vodstvom in supervizanti. Namen srečanja je priprava vseh potrebnih pogojev za začetek in izvedbo supervizijskega procesa.

  1. Uvodna faza – faza prepoznavanja (P):

Pomeni začetek dela, služi vzpostavljanju stika in dogovarjanju o pomembnih vprašanjih pri izvedbi in poteku supervizije.

  1. Osrednja, delovna faza – faza zavedanja (Z):

V tej fazi supervizanti na podlagi prepoznanih slepih peg, ovir za strokovno in osebno rast pridobijo zavedanje o lastnih slepih pegah, tako v poklicnem, kot osebnem življenju in načrtujejo aktivnosti, ki vodijo v četrto fazo.

  1. Faza evaluacije in zaključevanja – faza udejanjenja (U):

Poteka na zadnjih srečanjih. Služi vpogledu v bistvo prepoznanega, ovrednotenju le-tega in izpostavitvi poglavitnih rezultatov skupnega dela ter udejanjenju, prenosu le teh v vsakdanjo prakso.

    4. Faza utrjevanja naučenega – Faza dozorevanja (D):

Poteka na zadnjih srečanjih. Služi utrjevanju naučenega v praksi, da nova zanaja postanejo trajna.

Osnovni pogoji:

Zagotovljeni morajo biti osnovni delovni pogoji. Miren prostor brez motenj (telefon,…). Pripravljenost, prostovoljnost supervizantov za kontinuirano sodelovanje v procesu.

Temelj supervizijskega sodelovanja je medsebojno spoštovanje in zaupanje. Delo izvajamo v skladu s pravili in etiko strokovnega dela področja. Pisanje refleksij poteka v skladu z dogovorom.

Metode in tehnike:

Delo poteka na več nivojih. Na nivoju procesa in konkretne vsebine, hkrati ali ločeno, glede na potrebe supervizantov.

Metode in tehnike: refleksija delovnih izkušenj, analiza empiričnega gradiva, igra vlog, »dveh stolov«, vodenje z vprašanji, tečaj mišljenja PMI ( de Bonno), analiza tveganja, metoda proučevanja, odpiranja »magičnih« izhodov, raziskovanja stereotipnih vzorcev mišljenja »miselne navlake«, prepričanj in privzetih vzorcev mišljenja, metoda aktivnega poslušanja, povzemanja, interpretacije in na tej podlagi podanega povratnega jaz-sporočila, krepitev moči, strokovne in osebne in druge…..

Bistvo vseh je raziskovanje in iskanje znanja za osebnostni in strokovni razvoj preko izkušnje supervizanta.

Časovni potek:

Trajanje supervizijskih srečanj in obdobje izvajanja supervizije je odvisno od vrste supervizije in števila supervizantov.

Supervizijski ciklus zajema 10 do 15 srečanj- prvi ciklus praviloma 10 srečanj, ki potekajo skozi daljše obdobje (1-1,5 leta) v razmiku od treh tednov do enega srečanja mesečno, v trajanju od 2 do največ 4 ure odvisno od velikosti skupine. Do 5 supervizantov je mogoč časovni okvir v trajanju 2 pedagoški uri. Skupina nad 5 supervizantov pa v trajanju 3 do 4 pedagoških ur. Maksimalno število supervizantov v skupini je do 15 vključenih v en ciklus. Ciklus traja od 3 do 4 leta po fazah modela.

Proces lahko ponovimo v enakem obsegu za obdobje treh do štirih let.

Sodelovanje dogovorimo na podlagi naročnikovega naročila po telefonu ali elektronski pošti ali s pisnim zaprosilom. Sklenemo Pogodbo o sodelovanju in na podlagi le-te še v supervizijskem procesu oblikujemo tripartitni Supervizijski dogovor z vsemi za delo potrebnimi pogoji.

 …nazaj…