Področje socialnega varstva

Ne učimo se za šolo
temveč za življenje.
( Lucij Anej Seneka)

Zakaj potrebujete supervizijo?

V zadnjih letih je kriza, močno vplivala na proces izgorevanja strokovnih delavcev vseh poklicnih profilov na področju socialnega varstva. Povečala se je zahtevnost in kompleksnost strokovnega dela, povečalo se je število primerov, hkrati pa še vedno poteka zmanjševanje števila zaposlenih ob dejstvu, da strokovni delavci dobivajo dodatna pooblastila in strokovne naloge. To je velik riziko za duševno in telesno zdravje zaposlenih v socialnem varstvu..

Kaj storiti?

Supervizija je le eden, čeprav zelo pomemben odgovor na te razmere. Kljub finančni krizi in varčevalnim ukrepom, oziroma zaradi teh še bolj, je podpora strokovnim delavcem nujno potrebna.

Kako zadostiti zahtevam stroke, etike strokovnega dela, hkrati primerno izvajati programe pomoči za uporabnike v tako slabih razmerah in pri tem ohraniti duševno in telesno zdravje, je izstopajoče vprašanje?

Kaj je supervizija?

 • Proces usposabljanja supervizantov, da na lastno prakso pogledajo s potrebno distanco, z očmi nevtralnega, zunanjega opazovalca, kar jim omogoča razumevanje, zavedanje situacije in poveča sposobnost iskanja novih rešitev.
 • Proces učenja iz izkušnje.
 • Proces v katerem usposobljen strokovnjak – supervizor vodi, usmerja superviznate, skrbi za nemoten potek supervizijskega procesa, vsakemu superviznatu omogoči prostor za sodelovanje.
 • Proces v katerem vključeni z uporabo različnih metod in tehnik izpopolnjujejo lastno prakso. Več je novih izkušenj, bolj bogata je praksa superviznata, bolj kompetenten postaja in se v novih situacijah lažje orientira.
 • Proces, ki hkrati z učenjem suprevizantu omogoča obvladovanje dvomov, negotovosti in na ta način omogoča odpravljanje negativnega stresa ter ohranja in krepi duševno in telesno zdravje supervizantov.
 • Proces, ki v največji možni meri ohranja supervizantovo delovno sposobnost.
 • Proces, ki omogoča obravnavo izkušenj iz osebnega življenja supervizanta in varen prostor za pogovor.

Dejstvo je, da sta osebno življenje in strokovno v medsebojnem odnosu.

Supervizija je nujna za strokovnjake, ki pri svojem delu vzpostavljajo stike z ljudmi.

Učinki :

 • Omogoča strukturitano refleksijo delovnih izkušenj in izkušenj iz osebnega življenja.
 • Ustvarja prostor za strokovno in osebno rast. Zaupen odnos omogoči reflektiranje tudi področja globljih plasti osebnosti.
 • Krepi strokovno samopodobo in samozavest strokovnjaka,
 • Omogoči pridobivanje strokovne in oseben moči. Znižuje nemoč in stres.
 • Preprečuje izgorevanje (sindrom burnout) na način, da strokovnjaku omogoči oblikovanje lastnega stila dela, razmeji odgovornosti in vodi v razumevanje lastne vloge.
 • Omogoča nove izhode iz problemske situacije.
 • Omogoči pridobivanje komunikacijskih sposobnosti, spodbuja tehnike intenzivnega in poglobljenega poslušanja,…
 • Supervizanti postanejo bolj odprti in varni v medsebojni komunikaciji, ki jo prenesejo v delovno okolje in v osebno življenje.
 • Posredno vpliva na delo supervizanta z uporabniki – na odnos strokovni delavec : uporabnik. Vpliva na dvig kvalitete storitev in kvalitete življenja tako strokovnih delavcev, kot uporabnikov.
 • Podpira profesionalno in osebno učenje ter razvoj stroke.
 • Omogoča prepoznavanje, zavedanje in preseganje slepih peg, ki se pojavljajo v supervizntovem delu in osebnem življenju. Drugi nas drugače doživljajo, kot se doživljamo sami. To področje, ki ga mi sami ne zaznamo in ga vidijo drugi, imenujemo slepa pega.
 • In drugi učinki…..

 Modri ljudje iščejo v sebi, navadni ljudje pa v drugih.
( Konfucij)

…nazaj…